Fiscalitat de la Recaptació del teu Crowdfunding

Què és Verkami i el crowdfunding de recompensa?

És una manera directa de finançar projectes amb la suma d'aportacions individuals, en les que l'aportant o "mecenes" rep recompenses exclusives a canvi de les seves aportacions.
A Verkami qualsevol creador pot proposar un projecte i una meta econòmica a aconseguir. Disposa d'un termini limitat per obtenir les aportacions necessàries. El funcionament de Tot o res estableix que només si s'aconsegueix l'objectiu en acabar el termini de la campanya, l'autor rep els diners recaptats. En cas contrari, totes les aportacions seran tornades als mecenes pel mateix mètode de pagament amb què havien estat fetes.

Verkami cobra un 5% de la quantitat recaptada pels seus serveis només en el cas que s'hagi aconseguit o superat l'objectiu establert.

Fiscalitat i crowdfunding

Aquesta informació no està destinada a ser utilitzada per qualsevol contribuent amb la finalitat d'evitar sancions relacionades amb els impostos, ni ser utilitzada davant procediments d'inspecció o comprovació duts a terme per la Hisenda Pública, sinó que es tracta d'informació merament orientativa i que no contempla les especificitats pròpies de cada cas concret.

Per tant, us recomanem que consulteu amb el vostre gestor o assessor fiscal, que és qui millor pot orientar-vos sobre el vostre cas concret.

Les aportacions no es poden qualificar de mera donació

En general no, ja que en el crowdfunding de recompensa com el que fem a Verkami, no es compleix la nota de gratuïtat que exigeix una donació, és a dir “donar alguna cosa a canvi de res”, perquè el mecenes rep una recompensa a canvi de la seva aportació a la campanya.

En el supòsit que l’autor rebés els diners (tots o una part) com a donació, sense oferir res a canvi, sense recompensa, seria com una donació que li arribés de qualsevol altra manera que no fos una campanya de crowdfunding, i tributarien com a tal.

El Crowdfunding s’ha de considerar com una venda anticipada de béns o serveis

En general el crowdfunding es pot qualificar d'avançament a compte d’una compra o adquisició futura d’un bé o servei. És a dir, que els mecenes no estan efectuant donacions pròpiament dites, sinó que estan pagant anticipadament per un bé o servei que percebran en un futur per part de l’autor de la campanya (per exemple: un llibre; entrades per un concert, una obra de teatre o l’estrena d’un film, un joc…)

Els autors reben uns diners de cada persona que fa una aportació i, a canvi, lliuren els productes o serveis que s'especifiquen en les recompenses. Es tracta, doncs, bàsicament, d'una venda.

El fet que l’autor faci aquestes vendes a través d'una campanya de crowdfunding, en lloc de fer-ho de qualsevol altra manera, no afecta en res la seva fiscalitat. El crowdfunding està subjecte a les mateixes obligacions fiscals que una venda feta de qualsevol altra manera fora d’una campanya de crowdfunding.

Què passa amb els ingressos percebuts per l’autor del projecte

Els ingressos aconseguits amb una campanya de crowdfunding es tractaran com qualsevol altre ingrés relatiu a l’activitat econòmica de l’autor del projecte. El fet d’haver-los obtingut a través d’una campanya de crowdfunding, no suposa cap diferència.

Així doncs, tributaran en concepte de rendiments derivats d’activitats econòmiques en l’Impost sobre Societats si es tracta d’una persona jurídica; o en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques si es tracta d’una persona física, empresari o professional.

Què passa amb l’IVA

Com en el cas dels ingressos, el tractament de l'IVA no varia pel fet que les vendes s'hagin fet a través d'una campanya de crowdfunding. S’ha de considerar que a l'import que aporta cada mecenes a la campanya, hi ha inclòs l'IVA corresponent.

L’autor del projecte haurà de repercutir i ingressar a l’Hisenda Pública l’IVA derivat d’aquestes vendes. I, per altra banda, podrà deduir-se l’IVA de la factura que paga a Verkami com una despesa més de les necessàries per al desenvolupament del seu projecte.

Com s’han de facturar aquestes vendes

Tampoc la facturació varia gens pel fet que els diners arribin tots junts a l’autor a través de la transferència que Verkami li fa un cop finalitzada la campanya ni pel fet que provinguin d’una campanya de crowdfunding.

Cal considerar que els diners que rep l’autor no és Verkami qui els hi paga, sinó que els hi paga cadascuna de les persones que fan les aportacions i, per tant, és a aquestes persones a qui cal fer factures, siguin normals o simplificades (tiquets de caixa) o comptabilitzar-les com a compres agregades (aquí el vostre gestor és qui us pot indicar la millor manera de fer-ho adaptat a les vostres circumstàncies).

En cap cas els autors han de fer una factura a Verkami pels diners rebuts. Els diners els reben de cadascuna de les persones que han fet aportacions.

L’autor del projecte és una persona física. Per a tributar per les aportacions rebudes i facturar, s’ha de donar d’alta com a empresari o professional?

Sempre que considerem que les aportacions són un pagament a compte d’una entrega de béns o una prestació de serveis futura, entrega o prestació que es realitzarà en el desenvolupament d’una activitat econòmica, aleshores efectivament caldria.

Podeu consultar amb el vostre gestor les possibilitats que hi ha de quotes d’autònom: per dia treballat, amb tarifa plana, vegades que et pots donar d’alta i baixa cada any, etc.

A tenir en compte sobre els imports de total recaptat, factura i transferència

Els diners que heu de considerar que ingresseu són, a tots els efectes, el total recaptat. No la transferència que rebeu, perquè en aquesta transferència s'ha descomptat el pagament que ens feu pels nostres serveis, la nostra factura.

Teniu, doncs, un ingrés, que és el total recaptat, una despesa que és la factura que ens pagueu, i rebeu una transferència per la diferència entre el total recaptat i la nostra factura.

Com hem comentat més amunt, el total recaptat durant el crowdfunding prové de cadascuna de les persones que han fet una aportació a la campanya. No és Verkami qui us ho paga, us ho paga cadascuna d'aquestes persones.

Ho rebeu tot junt i amb la factura descomptada en una transferència que prové de Verkami, ja que passa a través nostre. Però els diners us els paga la gent, Verkami és senzillament l'eina que us els fa arribar.


Comparació entre crowdfunding i qualsevol altra forma de producció

En realitat, l'únic que fa el crowdfunding és canviar l'ordre en què se succeeixen les coses:

En una producció normal, l'autor té primer unes despeses, amb les quals pot produir el seu producte, i més endavant uns ingressos per les vendes. Si els ingressos per vendes són superiors a les despeses, se n'obté un benefici.

Al crowdfunding, primer es tenen uns ingressos per les vendes d'un producte que encara no s'ha produït i, amb aquests diners, es paguen més endavant les despeses per produir-lo i distribuir-lo. Si els ingressos aconseguits a la campanya de crowdfunding són superiors a les despeses que es tinguin després, hi haurà un benefici. I pot haver-hi també un benefici si, ja fora del crowdfunding, es ven la resta de productes (llibres, discos, jocs…) que no s'hagin hagut de lliurar com a recompensa als mecenes.

(Això és evidentment una simplificació, ja que aquí s'ha suposat que l'autor només ha tingut, en un període impositiu determinat, els ingressos i les despeses associats a un projecte concret. En general, aquests ingressos i despeses, IVA, i beneficis o pèrdues, s'ajuntaran als que tingui l'autor per altres vies, i tot plegat acabarà determinant el que seran les seves obligacions fiscals.)

Nota final

Insistim en el fet que la nostra recomanació és que, davant de qualsevol dubte en aquests temes, consulteu amb el vostre gestor o assessor fiscal, que és qui millor pot orientar-vos en el vostre cas concret.

Encara necessites ajuda? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres